Sverok Kalmar-Blekinge Distrikts styrelse kallar till årsmöte för att behandla Propositioner om stadgeförändringar som vi finner nödvändiga för styrelsens arbete. Möteshandlingar kommer skickas ut senast 2 veckor innan mötet och en formell mötesinbjudan kommer skickas ut senast 5 veckor innan mötet i enlighet med våra stadgar.

§15 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:

2 ombud för upp till och med 50 medlemmar

3 ombud för 51 – 100 medlemmar

4 ombud för 101 – 150 medlemmar

5 ombud för 151 medlemmar och därutöver.

Till grund för denna beräkning ligger det medlemsantal, som rapporterats in till distriktet för föregående verksamhetsår.

 

§16 Endast befullmäktigade ombud är röstberättigade vid distriktsårsmötet. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.

 

Facebook event för årsmötet: https://www.facebook.com/events/747270045608581/

 

Vill ni skicka in motioner ska detta göras senast den 15:e November. Väl mött!

 

Mvh,

Christopher Karlsson

Ordf. Distriktet Sverok Kalmar-Blekinge

 

Möteshandlingar

 

Dagordningen ser ut som följer:

 

1) Mötets öppnande

 

2) Mötets behörighet

 

3) Val av mötets ordförande

 

4) Val av mötets sekreterare

 

5) Propositioner

 

6) Motioner

 

16) Mötets avslutande

 

Proposition gällande stadgeändring av §23

Bakgrund

Det har de senaste åren varit svårt att hitta tillräckligt många ledamöter för att uppfylla stadgarna gällande minsta antal i styrelsen. Det finns heller ingen anledning att ha ett övre tak på antalet ledamöter eller att antalet suppleanter ska vara lika många som antalet ledamöter.

 

Distriktsstyrelsen yrkar därför…

1) …att lydelsen av §23 i stadgarna ändras från

Styrelsen består av en ordförande och minst fem och upp till tio ledamöter. Styrelsen fördelar styrelseposterna inom sig. Posterna vice ordförande, kassör och sekreterare måste alltid utses. Samma person kan inte ha mer än en post i styrelsen. Valbar är person bosatt och verksam i distriktet, dvs. medlem i förening i distriktet. Minst två i styrelsen måste vara myndiga. Styrelsen tillträder direkt efter distriktsårsmötet. På årsmötet kan lika många suppleanter som ledamöter väljas.

 

till

 

Styrelsen består av en ordförande, en kassör och en sekreterare och valfritt antal ytterligare minst två ledamöter. Ordförande väljs på årsmötet och styrelsen fördelar övriga

styrelseposter inom sig. Posterna kassör och sekreterare måste alltid utses. Samma person kan inte ha mer än en post i styrelsen. Valbar är person bosatt och verksam i distriktet, dvs. medlem i förening i distriktet. Minst två i styrelsen måste vara myndiga. Styrelsen tillträder direkt efter distriktsårsmötet.

Propositionen föreslår att ändra stadga 23:

 

“§ 23 Styrelsen består av en ordförande och minst fem och upp till tio ledamöter. Styrelsen fördelar styrelseposterna inom sig. Posterna vice ordförande, kassör och sekreterare måste alltid utses. Samma person kan inte ha mer än en post i styrelsen. Valbar är person bosatt och verksam i distriktet, dvs. medlem i förening i distriktet. Minst två i styrelsen måste vara myndiga. Styrelsen tillträder direkt efter distriktsårsmötet. På årsmötet kan lika många suppleanter som ledamöter väljas.”

 

Till:

 

“§ 23 Styrelsen består av en ordförande, en kassör och en sekreterare och valfritt antal ytterligare  ledamöter. Ordförande väljs på årsmötet och styrelsen fördelar övriga

styrelseposter inom sig. Samma person kan inte ha mer än en post i styrelsen. Valbar är person bosatt och verksam i distriktet, dvs. medlem i förening i distriktet. Minst två i styrelsen måste vara myndiga. Styrelsen tillträder direkt efter distriktsårsmötet.”

 

Därför att:

Det har varit svårt att hitta tillräckligt många ledamöter för att uppfylla stadgarna, det finns ingen anledning av att ha ett övre tak på antalet ledamöter men kravet att det ska finnas minst 5 kan vara svårt att uppnå.