Bidragsregler
för Sverok Kalmar-Blekinge

 

När ni ansöker om bidrag finns det vissa regler att ta i beaktning. Först och främst måste er förening vara medlem i Sverok, ha sitt huvudsäte i Kalmar eller Blekinge län och ni måste ha ett föreningskonto. Det måste också finnas en tydlig kontaktperson som är vald genom ett styrelsebeslut. Ansökan måste också vara korrekt ifylld för att ett beslut ska kunna tas.
För att kunna göra en bidragsansökan måste er förening överväga följande punkter:

Det övergripande målet med bidraget är att:

 

 • Ta tillvara barn och ungdomar som en resurs för hållbar utveckling i Kalmar län.

 

Syftet med bidraget är att:

 

 • Stödja barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.
 • Ge barn och ungdomar en meningsfull fritid.

 

 

 

 • Engagera fler barn och ungdomar i föreningslivet.

 

 

 

 • Stimulera till samarbete och utbyte mellan organisationer.

 

 

Dessutom ska samverkan med barn- och ungdomsorganisationerna enligt denna överenskommelse leda till att:

 

 • Främja barns och ungdomars demokratiska fostran.

 

 

 

 • Främja jämställdhet mellan könen.

 

 

 

 • Främja jämlikhet mellan olika barn- och ungdomsgrupper och olika åldrar.

 

 

 

 • Främja internationell förståelse och gemenskap och motverka främlingskap, rasism och diskriminering.

 

 

För att då bidrag måste den ansökande lokalavdelning (medlemsföreningen) vara en ideell förening som:

 

 • I demokratisk ordning har antagit stadgar och är införd i organisationens register över lokalavdelningar (medlemsföreningar).
 • Har organ som utses eller företräds av medlemmarna för att besluta om föreningens verksamhet och ekonomi.

 

 

 

 • Har ett rimligt antal medlemmar där minst 60 procent av medlemmarna är i åldrarna 6-25 år.

 

 

 

 • Bedrivit verksamhet under året.

 

 

 

 • Inte endast bedriver verksamhet som är av tillfällig karaktär.

 

 

Bidragen som söks får inte användas för ordinarie lokal verksamhet. Anslaget ska användas för administration, utvecklingsverksamhet och projekt.
Vad detta betyder är att det inte går att söka pengar bara till den ordinarie verksamheten i sig, men det går att söka till t.ex. projekt och utbildningsverksamheter oavsett om det är kopplat till den ordinarie verksamheten eller inte. Detta för att motivera föreningar och medlemmar att använda bidragen i utvecklingssyften och för främjandet av distriktets ideal.

Vi ser gärna att ni som förening utvecklas positivt. Positiv utveckling kan till exempel vara stärkt demokrati, ökad jämställdhet, självständighet som förening, höjt medlemsantal eller utveckling i utbildningssyfte där medlemmar lär sig något som resultat. För att vårt arbete ska gå så smidigt som möjligt vill vi att ni har en tydlig målsättning. Vi ser mycket positivt på samarbete mellan föreningar och vi vill hjälpa nya föreningar att få en så bra start som möjligt. Tänk på att en rimlig medlemsavgift kan vara ett bra sätt att få igenom ert projekt.

En annan sak som är bra att tänka på är att det ofta finns mycket kompetens inom föreningar. Man behöver inte anställa någon för att göra sådant som man kan göra själv. Om ni vill få igenom er ansökan så får ni inte ha ett ekonomiskt vinstintresse, eller på något sätt göra att föreningen blir beroende av bidrag från oss för er fortsatta verksamhet, (vilket är varför vi inte ger bidrag till lokal ordinarie verksamhet.) Vi ger heller inga bidrag till priser. Allt detta för att hålla spelhobbyn ideell och blomstrande.

När vi mottagit er ansökan kommer ni att få ett bekräftelsemail och ansökan behandlas sedan vid nästgående styrelsemöte. En godkänd bidragsansökan kommer sedan att följas upp av oss. Ni förväntas skicka in en uppföljningsblankett inom två månader efter det förväntade slutdatumet. Uppföljningsblanketten kräver bland annat att ni ska redovisa användandet av de sökta pengarna genom kopior av giltiga kvitton.

Vi väntar på er ansökan!

Med vänliga hälsningar
Sverok Kalmar-Blekinge Styrelse

Här nedanför har ni blanketterna som ni behöver:
blankett bidragsansökningar
Uppföljningsblankett

Tänk på att det krävs en underskrift från er ordförande eller kassör i föreningen, så det bästa är om ni skriver ut blanketterna och sedan skicka dem till, distriktets ordförande:

Anton Nilsson
Tegnergatan 35
39234 Kalmar

Det går också att lämna över papperna till någon i distriktstyrelsen. Se under kontakta oss vilka som sitter i styrelsen